Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen

Jaargang 9, Nummer 1 / 4 februari 2016
 
Centrum voor Bevolkingsonderzoek Met deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante en actuele ontwikkelingen binnen de pre- en neonatale screeningen: de prenatale screening op infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE), het onderzoek naar downsyndroom en lichamelijke afwijkingen, de neonatale hielprikscreening en de neonatale gehoorscreening. Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek voert de landelijke regie over deze screeningsprogramma's.

Inhoudsopgave
- Tijdelijk Engels vaccin hepatitis B
- PSIE: ANTI-D toediening: let op vervaldatum!
- Melding wijziging bij hielpriksets versie 2016
- Voorlichtingsmateriaal voor vluchtelingen
- Nieuwe versie folder Zwanger
- DIN 2.0: nieuwe cursus voor counselors prenatale screening    

Tijdelijk Engels vaccin hepatitis B
Nederland heeft op dit moment een tekort aan het vaccin Engerix-B junior. Daarom heeft de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP) een partij Engerix-B junior bestemd voor de Engelse markt ingekocht. De komende tijd worden 350 stuks Engelse Engerix-B junior vaccins uitgeleverd door het RIVM-DVP-regiokantoor West (Zoetermeer). Dit betekent dat uitvoerders in deze regio mogelijk tijdelijk een andere Engerix-B junior ontvangen dan gebruikelijk. De verpakking van het vaccin is in het Engels en bevat twee losse naalden van verschillend formaat. De professional kan zelf kiezen welke formaat de voorkeur heeft. Het vaccin dient, zoals gebruikelijk, intramusculair toegediend te worden. Er wordt een losse Nederlandse bijsluiter bijgevoegd. Het vaccin is precies hetzelfde als het Nederlandse vaccin. Heeft u vragen over het product? Neem dan contact op met de medisch adviseur in uw regio.
Op de website voor professionals staan de foto's van de Engelse Engerix-B junior en daar vindt u ook de Nederlands- en Engelstalige bijsluiter.   

PSIE: ANTI-D toediening: let op vervaldatum!
In de afgelopen maanden is er een plotselinge toename geconstateerd in de toediening van anti-D waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Dit constateren RIVM-DVP en de leveranciers SANQUIN en DEVRIMED. Wij adviseren u daarom om voorafgaande aan de toediening de houdbaarheidsdatum te controleren. Een extra toediening is voor alle betrokkenen, en zeker voor de zwangere, een extra belasting.
Als controle op de toediening van het anti-D immunoglobuline registreert het RIVM elke toediening op batch-niveau. Indien wordt geconstateerd dat een product met verstreken houdbaarheid is toegediend wordt een brief gestuurd aan de verloskundig zorgverlener met daarin het advies contact op te nemen met de leverancier van het geneesmiddel. Alleen deze kan adviseren wat het beleid moet zijn, wel of niet opnieuw toedienen, dit is namelijk afhankelijk van houdbaarheidsgegevens van de desbetreffende batch.
Voor producten met een beperkte houdbaarheid zoals geneesmiddelen dient de FEFO methode te worden gehanteerd. FEFO is de afkorting van First Expired First Out (eerst verlopen eerst uit) en is een methode waarbij geneesmiddelen waarvan de houdbaarheid het eerst is verlopen als eerste worden gebruikt. Indien blijkt dat u in uw praktijk met regelmaat verpakkingen anti-D heeft met beperkte resthoudbaarheid is het wellicht verstandig uw bestellingen hierop aan te passen.
Zorgvuldige toediening van anti-D is van groot belang om ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene te voorkomen.

Melding wijziging bij hielpriksets versie 2016
Bij de hielpriksets versie 2016 zullen de pleisters niet meer in de witte envelop worden verpakt, maar zullen zij, evenals de hielpriklancetten, los bij de hielprikset worden geleverd.
De reden voor deze wijziging is als volgt. In 2015 heeft RIVM-DVP de eisen die aan de hielprikset worden gesteld aangescherpt en er heeft daartoe een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Uit deze aanbesteding is een andere, buitenlandse, leverancier gekomen. De hielpriksets zullen voortaan in het buitenland worden gefabriceerd.
Een van de voorwaarden bij de aanscherping van de eisen was dat de huidige pleisters gehandhaafd zouden blijven. Deze pleister is namelijk speciaal geselecteerd door een commissie deskundigen (medisch adviseurs). Deze pleisters komen uit Nederland. Om de pleisters te verschepen naar het buitenland en daar in te laten pakken, zou tot een onevenredige kostenverhoging leiden.

Voorlichtingsmateriaal voor vluchtelingen
Bijna de helft van de vluchtelingen in de asielzoekerscentra is afkomstig uit Syrië. In Syrië spreekt het grootste deel van de bevolking Arabisch. Dat betekent dat de folders met algemene informatie over de screeningen bij pasgeborenen in het Arabisch ook voor hen te gebruiken zijn. Ze zijn in digitale versie beschikbaar op de volgende websites:
www.rivm.nl/gehoorscreening
www.rivm.nl/hielprik
Op beide websites is de link naar de folders met vertalingen in de rechterkolom te vinden.

Nieuwe versie folder Zwanger
Eind vorig jaar is de nieuwe versie van de folder Zwanger uit gekomen. In deze geactualiseerde versie is met name het gedeelte over 'Voeding' ingrijpend gewijzigd. De folder Zwanger! dient door alle verloskundig zorgverleners uitgereikt te worden tijdens het eerste consult tijdens de zwangerschap. Voor de inhoud is een werkgroep verantwoordelijk waarin de betrokken beroepsgroepen en organisaties zijn vertegenwoordigd.
Meer informatie: Folder Zwanger

DIN 2.0: nieuwe cursus voor counselors prenatale screening
De '"DIN 2.0, Nascholing Prenatale Screening voor counselors" is een cursus voor counselors van aanstaande ouders die een screening op downsyndroom of een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) overwegen. De "DIN 2.0" staat online vanaf 15 februari.
De "DIN 2.0" geeft informatie over counseling, de prenatale screening, het vervolgonderzoek, onverwachte bevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. Ook is een link naar een instructiefilm opgenomen.
De "DIN 2.0, Nascholing Prenatale Screening voor counselors" is een volledig herziene versie van de cursus "Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN)". Cursisten nemen de schriftelijke cursus zelfstandig door. Na afloop kan een toets worden gemaakt. De "DIN 2.0" is door de KNOV, NVOG, BEN en V&VN geaccrediteerd met 3 punten. Accreditatie is aangevraagd bij de VKGN en ABC-1. Meer informatie over de cursus vindt u vanaf 15 februari op www.rivm.nl/din    

Colofon
Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen