Commissies

 

Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte

De Stuurgroep is voortgekomen uit het Platform modernisering verloskunde, en is vorig jaar ingesteld door de Minister van VWS, naar aanleiding van de alarmerende cijfers van Peristat.
Joop Blaauw en Pieter van de Hombergh hebben namens de VVAH / LHV zitting in de Stuurgroep.
Vanuit de Stuurgroep zijn 4 Taakgroepen ingesteld, in de Taakgroep Kwaliteit heeft Nico van Egmond zitting, in de Taakgroep Transparantie: Maarten Trompetter en in de Taakgroep Achterstandssituatie: Guus Jaspar. (in de Taakgroep Organisatie zit geen huisarts ). Eind 2009 heeft de Stuurgroep haar eindrapport aan de Minister gepresenteerd, begin 2010 is hierover een discussie geweest bij de Tweede Kamer en de beroepsgroepen.

Perinatale registratie

Stichting Perinatale Registratie Nederland is een kleine organisatie, maar van essentieel belang voor de verloskundige zorg: de gegevens van (vrijwel) alle zwangerschappen en pasgeborenen in Nederland worden door PRN geregistreerd en gepubliceerd.
In het Bestuur van PRN zijn de verloskundig actieve huisartsen vertegenwoordigd door Ronald Morshuis en Jan Kruithof ( beiden mede namens LHV ) Joop Blaauw is voorzitter van de Privacy commissie van de PRN.

Commissie Landelijke Perinatale Audit

De commissie heeft tot doel een landelijk netwerk van Perinatale Audit commissies op te richten en te coordineren, waarbij in de regio op gestandaardiseerde wijze gevallen van perinatale sterfte worden besproken en beoordeeld. In het bestuur van de landelijke Stichting Perinatale Audit Nederland heeft Tineke Slagter zitting namens de VVAH en LHV. Daarnaast heeft Tineke Slagter zitting in de subcommissie Kwaliteit en André de Vries in de subcommissie Doodsoorzaken.

RIVM werkgroep voorlichting neonatale screening

Recent is de hielprik uitgebreid van 3 naar 17 op te sporen aandoeningen. De commissie adviseert het RIVM over de voorlichting en de uitvoering hiervan. Heleen de Bruyne vertegenwoordigt de VVAH en het NHG.

Zichtbare Zorg (ZiZo)

Het programma Zichtbare Zorg is enige jaren geleden opgezet door het Ministerie van VWS met als doel het ontwikkelen van indicatoren om de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar te kunnen maken.
Burgers, zorgverzekeraars, de overheid ( en de Inspectie ), maar ook de zorgaanbieders zelf kunnen deze informatie gebruiken. In september 2009 is ZiZo gestart met de het project Eerstelijns Verloskunde. Namens VVAH en LHV participeren hierin Joop Blaauw en Maarten Trompetter.

Spoedzorg in de verloskundige keten

In deze landelijke begeleidingscommissie, die onder andere kijkt naar het ambulance-vervoer bij verloskundige spoedgevallen, zit André de Vries namens LHV en VVAH.

Werkgroep herziening verloskundige indicatielijst

Marie-Louise Trompetter is namens de VVAH lid van deze werkgroep.

Begeleidingscommissie CHBB register verloskunde

Tineke Slagter is namens de VVAH lid van deze commissie.